torsdag 25 oktober 2012

Söderhamns politiker under lågvattenmärket


Nu är jag arg!
Hedersmannen och f.d. tandläkaren Jarl Karén i Hudiksvall, liksom jag en äldre man med ett visst flygintresse, har i Kuriren fått in en i högsta grad seriös insändare om Söderhamns f.d. flygplats. Möjligen kan den sägas åskådliggöra en del av den inkompetens som är utmärkande för våra kommunpolitiker i Söderhamn. Det togs naturligtvis inte väl upp och Karén beskylls bl.a. för att vara lögnaktig.

Han är långtifrån den förste som råkar ut för sådan beskyllning i insändarsvar från kommunalrådet i Söderhamn. Söderhamn är en stad/kommun under avveckling p.g.a. miserabel ledning från ett då och då enigt fullmäktige. Låg politikerkvalitet gör att en del kommuner hamnar på fallrepet, varpå politikerkvaliteten sjunker till katastrofalt dålig.

Sanningen om flygfältet, som kommunen övertagit från Försvarsmakten under löfte att hålla det i stånd, är i korthet att makthavande kommunpolitiker satte sig att vänta på att det skulle hända något. Under tiden kostade det en hel del pengar, som hade kunnat användas bättre.

Jarl Karén är förstås bitter i en insändare i lördagens Kuriren. Han skriver bl.a.: I Söderhamn får ingen vanlig medborgare tycka till, komma med välmenande råd eller synpunkter. Då betraktas man som ohyra och beskylls ärekränkande av de mäktiga, som vet bäst. Politiker talar sant och gör rätt, även om motsatsen kan bevisas. I Söderhamn. Jag kan inte tänka mig att någon annan kommunledning uppträder så överlägset, maktfullkomligt och helt utan ödmjukhet och respekt för medborgare.”

Karén har helt rätt! Jag drabbades på samma sätt för kort tid sedan och beskylldes för att vara lögnaktig, när jag bara citerade en uppgift Söderhamns-Kuriren. Tro inte att kommunalrådet offentligt redovisade vad som var lögn i min insändare. Det gjorde han senare via e-post, när Kuriren avslutat ärendet på insändarsidan och jag begärt klargörande via e-post. Redan som barn lärde jag mig att inte ljuga.

Något påstående att uppgiften i Kuriren var lögn kom naturligtvis inte och sannolikt var det en riktig uppgift, där kommunalrådet senare ändrat sig. Någon lögn från min sida var det definitivt inte. Det gällde nämligen Kurirens uppgift om att kommunens två vindkraftverk skulle komma att uppföras i Kalmartrakten, vilket nu dementerades av kommunalrådet på detta sätt.

Tydligen är det så att, i varje fall kommunalrådet, betecknar alla med avvikande uppfattning, eller som framför synpunkter som inte gillas, som lögnare och gör det offentligt. Lite överraskande tyckte jag det var att centerpartiets ledare också undertecknat kommunalrådets insändare. Eller kanske inte? Han har tidigare under några år fått sitt parti att uppträda som sossarnas Sancho Panza och hoppas kanske på återkomst i den rollen.

Det har under senaste tiden förekommit en del insändare om kommunens ”skötsel” av Helsinge Airport-frågan. En del har varit bra och sakliga, medan majoriteten, framförallt Socialdemokraterna och Centerpartiet (historiskt medskyldiga) lagt ut rökmoln för att dölja den skandalösa hanteringen från fullmäktigemajoritetens sida.

Hans Sundgren (M), visar sin bitterhet över hur flygplatsfrågan misskötts i insändare och på andra sätt. Han skriver bl.a.: Hanteringen av flygplatsen får nu stå kvar i minnet över den skandal som började med försvarsbeslutet 1996 och som ännu inte är helt avslutad.

Tidigare har Hans bl.a. skrivit i sin blogg: I sak är hela flygplatsfrågan en enda stor skandal. Allt ifrån nedläggningen av flottiljen till löftet om europeiska flygskolan och oförmågan att dra till sig aktiva flygföretag. Nedläggningen av F 15 skedde mot alla ekonomiska och försvarspolitiska argument. Beredskapen för flygskolan skulle betalas av sosse-regeringen, men de pengarna kom aldrig fram. Med ett mer aktivt arbete hade det också varit möjligt att dra till sig olika flygföretag. Bland de 30 som sparkades ut från Bromma kan det t ex ha funnits nåt som kunnat flytta till Söderhamn.

Bloggaren http://chefsingenjören.blogspot.se, med rötter i Söderhamn, skrev i augusti 2012 om ett besök hos släkten, där han landat och startat på Söderhamnsfältet. Han är besviken över hur hemstaden skött flygplatsärendet: ... Kommunen har gett upp och lämnat tillbaka certifikatet för flygplatsen till Transportstyrelsen.

Kommunen tog för ett par år sedan över ansvaret för driften av flygplatsen från försvarsmakten med löftet att hålla fältet i skick. Det löftet verkar vara helt bortglömt. Gräset sticker numera upp genom asfalten på banan och vid sidan av banan så växer det högt. Under min vistelse på F 15 så stötte jag på en räv, två tranor och ett rådjur under start och landning. Det höga gräset och den fria ytan gör området till ett utmärkt gömställe för dessa djur. …

Det har dessutom funnits seriösa förslag på att ta över driften. Ett samarbete mellan Air Hudik och det lokala Söderhamnsbolaget LVR skulle kunna driva flygplatsen i och med att Air Hudik flyttade stora delar av sin verksamhet dit. Idag driver LVR på mer eller mindre ideell basis den bränsleservice som funnits för bl.a. polishelikoptrar och kustbevakning på F 15. Men Söderhamnspolitikerna förlöjligade förslaget och ansåg at det var oseriöst. Detta trots att det var bolag med mångmiljonbelopp i årsomsättning, som med sin lokala förankring är viktiga för Söderhamns framtid. …

Andra kommuner slåss för att kunna behålla sin flygtrafik. …

För min del kan jag bara konstatera att fullmäktigemajoriteten och till någon del kommunens tjänstemän klantat till ärendet så att den för ett par år sedan fina flygplatsen nu inte har någon framtid.

Men i kommunen finns andra stora och kostnadskrävande projekt att tänka på. Motorstadion på f.d. flygplatsen, en ishall för bandy med plats för stor publik, utbyggnaden av E-center, ersättning av minnesmärket över flygflottiljen F 15 från stadens storhetstid. (Ett Viggenplan som markerar avfarten från E 4 till Söderhamn och det fina flygmuséet. De förslag till ersättning jag hittills sett är att flygplanet ersätts av en fiskmås eller elektroniska informationstavlor, som man då måste tänka sig att bilisterna på E 4 skulle sitta och läsa för att lockas göra en avstickare till Söderhamn!

Alla är projekt man tänkt länge på, men sedan man nu bestämt sig för att investera 72 miljoner kronor i två vindkraftverk, så blir det kanske inget mer projekt på lång tid? Inget av dessa projekt lär vara genomförbart utan kommunalt ekonomiskt bistånd. Det lär nu inte kunna ges, sedan kommunen bundit sig för det fåniga vindkraftprojektet.

Men åter till vårt lysande kommunalråd:

Den 23 sept. har jag här ett inlägg med rubriken Söderhamns kommunalråd svarar. Det handlar om att Söderhamn under lång tid oegentligt tagit ut statsbidrag från regeringens glesbygdsstöd för att finansiera sin äldreomsorg. Vi fortsatte trätan per e-post. Bl.a. skrev jag: Jag vore tacksam över att få veta om felaktigheterna med varuleveranserna till gamla och sjuka beror på eller kan misstänkas bero på okunnighet eller fusk med kommunens statsbidrag och om politiker eller tjänstemän bär ansvaret?

Svaret jag fick var betydligt artigare än det i insändaren, men ändå rent undanglidande svammel, där han justerar sig något litet. … Hemsändningen av varor är ett rent glesbygdsstöd. … Det har han således nu klart för sig. … Idag vore det bättre om det ersattes med ett stöd till gamla och sjuka men den frågan äger inte komunen. Det hade varit bra att behövande på detta sätt fått hem varor efter årsskiftet ges inte längre stöd till butiker som inte ligger i glesbygd. …

Om vi t.v. bortser från kommunalrådets brister vad avser stavning och interpunktering, så har han helt fel. Hemsändning av varor till gamla sorterar under äldreomsorg, som är ett renodlat kommunalt ansvar alltsedan den s.k. ”Ädelreformen”, som infördes för tjugotalet år sedan!

Sjukvård däremot är ett landstingskommunalt ansvarsområde, men här är det inte fråga om sjukvård utan egentligen bara om att transportera hem varor till gamla, och vid behov dessutom verkställa inköpen.

Väldigt många gamla är för övrigt sjuka, men färdigbehandlade av landstingets läkare och försedda med många recept, vars varor de behöver få hemtransporterade. Själv har jag tjugo olika mediciner. Det är vad gamla i det misskötta Gävleborgs landsting har att räkna med i form av vård, som inte är akut. Vidare … Det var efter samtal med länsstyrelsen som vi gemensamt kom fram till att vi måste följa förordningen mer strikt än den utvecklade praktis som rått ett antal år. … Kommunalrådet försöker alltså lägga ut någon sorts rökridå och tror kanske att jag är väldigt korkad? ”Gemensamt kom fram till!” Hur dumma tror kommunalrådet att medborgarna är? Länsstyrelsen, som skall bevaka att statliga förordningar följs ute i kommunerna, har påpekat att kommunen omedelbart måste följa en statlig förordning. Det är straffbart att medvetet göra annorlunda och s.k. bidragsfusk.

Egentligen borde nog länsstyrelsen ha anmält ärendet för åklagares förundersökning. Enligt Kuriren har länsstyrelsen för länge sedan anmodat kommunen att sluta använda dessa statsbidrag felaktigt och man ville kanske inte väcka uppmärksamhet om att det hela tydligen ändå fortsatt under lång tid. Om så är, så är det illa!

Kommunalrådet verkar således okunnigt om det mesta, men är det sannolikt inte.

”Praktis”, som kommunalrådet skriver bedömer jag inte kunna vara feltryck på tangenterna. Både t och s ligger alltför långt från x på tangentbordet

Ordet ”handling” använder kommunalrådet som om det skulle kunna betyda ”handla i affär”. Det betyder urkund eller handling i t.ex. teaterpjäs eller roman. Kommun med ett m godkänns inte heller. Sådant fick mig att via kommunens hemsida titta på kommunalrådets utbildning. Visserligen har vi många mycket kunniga autodidakter, t.ex. Vilhelm Moberg, Moa Martinsson t.o.m. Hitler var mycket kunnig inom vitt skilda områden och många s.k. intellektuella yrken är av karaktären ”vidarestudier måste till under hela yrkesverksamma tiden”, men ändå, av nyfikenhet tittade jag. Där stod efter gymnasium, som numera inte säger någonting, – studier vid Uppsala universitet. Då undrar åtminstone jag – vad studerades och kanske – hur gick det? Det är förskräckande många som studerat år vid universitet utan något som helst resultat. Själv har jag bl.a. studerat två veckor vid George Washington University, utan att någonsin ha redovisat det i meritförteckning, eller cv, som man numera säger.

I vår skriftväxling hade jag mer än en gång ställt frågan huruvida kommunens felaktiga utnyttjande av statsbidrag berodde på medvetet fusk eller okunnighet, de enda två möjligheterna utan att få svar på frågan. För att få kommunalrådet att förstå allvaret bifogade jag till slut ett utdrag ur en rapport från ”Delegationen mot felaktiga utbetalningar” från mars 2007. Där framgår klart att … Det föreligger ett generellt ansvar för anställda i offentlig verksamhet att värna om att fel inte begås i handläggningen av varje enskilt ärende och att det hela regleras i förvaltningslagen (1986:223), vilken innehåller regler om rättssäkerhet, opartiskhet och enhetlig bedömning samt krav på effektivitet. I rättegångsbalken (1942:740 A) anges att en förundersökning ska inledas så snart det på grund av angivelse eller av annat skäl finns anledning anta att ett brott som hör hemma under allmänt åtal har förövats (RB 23 kap. 1 §). Tröskeln för att inleda förundersökning har satts lågt. En förundersökning kan således inledas på mycket vaga misstankar så snart dessa avser något som kan vara ett brott.

Uppenbarligen oroades kommunalrådet för nu skrev han: … Tråkigt att du tolkar mitt tidigare svar som strunt, med det är ett faktum att vi nu framöver ska göra om och göra rätt … Frågan om varför vi varit för generösa när det gäller utbetalningen av bidrag har enligt mig tre beståndsdelar, bristande egenkontroll hos handlare, bristande tillsyn av kommunen och bristande tillsyn av länsstyrelsen. Så det är att betrakta som okunskap. Nu gör vi om och gör rätt. …

Har kommunen varit för generös med bidrag, så gäller det med statsbidrag till sig själv, eller menar kommunalrådet att man tillhandahållit tjänsten utan behovsprövning? Svaret är fortfarande att se som struntprat, men han tar ”okunskap” i munnen och menar att butikerna, som inte har med kommunens uttag av statsbidrag att göra och länsstyrelsen är medskyldiga. Enligt uppgift i Kuriren hade länsstyrelsen för mycket länge sedan observerat och påtalat kommunens ”stöld” av statsbidrag. (Sedan har länsstyrelsen tydligen inte förrän nu observerat att kommunen fortsatte med oegentligheterna.) Svagt kan man tycka, men det är kommunen ensam, dess politiker eller tjänstemän eller både/och som jag enkelt uttryckt uppfattar som brottsliga. Så här okunniga bör de inte tillåtas vara. Bestämmelserna är glasklara. Minst två kilometer till närmaste affär, annars skall kommunen stå för hjälpen till de gamla. Skäms kommunalrådet, skäms!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar