söndag 26 maj 2013

Sverige förbereder höjd beredskapCecilia Widegren i Skaraborgsbänken, försvarsberedningens ordförande och v. ordf. i försvarsutskottet ser då och då till att visa sig i lokalpressens insändarspalter. Då det inträffar är naturligtvis även respektive lokala riksdagsledamöter gärna med bland undertecknarna, även om de inte vet ett skvatt om vad insändaren avhandlar.

Så är t.ex nu också Margareta B. Kjellin undertecknare till insändaren, vilket då antingen visar att hon inte känner till fakta eller också gärna fifflar till sådana. Politiskt fiffel för att lura medborgarna är nämligen vad som presteras i insändarens text.

Som ett bevis för att regeringen nu avser höja vår beredskap för kris och krig anger de båda att regeringen inrättat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. En riktig beskrivning av vad som hände för fyra och ett halvt år sedan är att regeringen ändrade namnet på Statens räddningsverk, populärt Räddningsverket, till MSB den 1 januari 2009. Samtidigt upplöstes Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmågor att hantera olyckor och kriser skriver hon. Men det är samma uppgifter som ålåg Räddningsverket. Uppgifter som Räddningsverket tidigare visat att man kunde klara efter den katastrofala tsunamin i Thailand.

Redan 1986 hade S-regeringen lagt ned Civilförsvarsstyrelsen. Idag skall man vara i minst 40-årsåldern för att minnas att varje kommun dessförinnan hade en fortifikatoriskt skyddad ledningscentral med olika sambandsmedel och ofta i bergrum att flytta till vid behov.

De båda skriver: ”För att ytterligare stärka MSB förmåga ges nu MSB i uppdrag att utveckla planeringen av det civila försvaret vid höjd beredskap skriver de. Vidare att Försvarsmakten och MSB har ett gemensamt ansvar för att militärt och civilt försvar, totalförsvar, samordnas så att största möjliga försvarseffekt uppnås. Det är det mest effektiva sättet att tillvarata samhällets gemensamma resurser och skattebetalarnas medel. …

… Alliansregeringen har tidigare gett i uppdrag till Försvarsmakten att återuppta den nationella försvarsplaneringen. Nu tas ytterligare ett steg för att stärka de civila myndigheternas planering för höjd beredskap. …”

Kan det möjligen uppfattas som annat än struntprat. Någon gång i en oviss framtid kommer Sverige att kunna ställa upp ett försvar om 50 000 man varav hälften hemvärnssoldater om planerna håller. Finland med drygt hälften av vår befolkning kan snabbt ställa upp 350 000 man d.v.s. sju gånger så många. Men där finns minnet av vad det kan gälla fortfarande kvar.

Försvarsmakten har inte alls tilldelats de resurser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Det återstår att se om MSB får vad det civila försvaret kommer att behöva?

Vidare: ”Ett robust samhälle och en god beredskap att hantera kriser i fredstid stärker också förmågan i händelser av höjd beredskap. Även planeringen för höjd beredskap hos kommuner, landsting, region, företag och organisationer kommer att belysas.” Det återstår att se om det blir något mer än en belysning?

Kvalitén hos insändare varierar starkt, men jag förundras över hur riksdagsledamöter med ”tunga” uppdrag därutöver kan åstadkomma rent strunt i sina insändare och därutöver så uppenbart söka vilseleda sina väljare.

Bara dagar efter Cecilia Widegrens insändare har Sveriges krisberedskap satts på prov. Ungdomar, från småglin och upp till 30-årsåldern har åstadkommit svår skadegörelse och bl.a. eldat upp hundratals bilar. Det här har nu pågått någon vecka och sprider sig från Stockholm ut över landet. Vi ser ännu inte slutet. Utrikesdepartementen i stater som USA och Storbritannien varnar sina Sverigeresenärer för att närma sig större svenska folksamlingar.

Som vanligt då polis ingriper enligt sin skyldighet, börjar omedelbart inte bara brottslingarna utan även media anklaga polisen för brutalitet. De fångar in en mindre del av buset och det är det inte så lätt att göra med t.ex. vänligt prat. Nej, på dom bara! Skadegörelse mot såväl allmän som enskild egendom är inget acceptabelt sätt att protestera eller debattera, vilket vissa media faktiskt verkar tycka.

Det skall i alla fall bli intressant att se hur Cecilia Widegrens krisberedskap klarar av detta.. Jag tror och hoppas att den här krisen snart är ett minne trots våra politikers åtgärder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar