söndag 23 september 2012


Klicka på urklippet så förstoras det.

Söderhamns kommunalråd svarar


Ja, kommunalrådet svarade omgående, men hade nog lite för bråttom. Antingen är svaret inte genomtänkt eller också finns problem med läsförståelsen, det som ibland kallas funktionell analfabetism.

Rubriken blev alltså: Vi följer bara reglerna om hemkörning.

Jag anmärkte i min insändare på i huvudsak tre saker. Dels att man tillämpat de statliga reglerna för hemsändning i glesbygd i kommunens tätorter på ett felaktigt sätt, dels att man därigenom tillskansat sig statsbidrag som inte skall utgå och dels att kommunalrådet beslöt om omedelbart stopp av matleveranser till gamla och sjuka. Man skulle tydligen invänta deras ansökningar om bistånd och nämndbeslut. Man hade uppenbarligen inga sådana ansökningar sedan tidigare!

Han bortsåg tydligen från konsekvenserna för de gamla och sjuka. Det verkade som om vissa av dem skulle få svälta den tid kommunen behövde för att göra rätt? Den s.k. Ädelreformen gäller sedan 1 januari 1991 och lägger ansvaret för äldreomsorgen på kommunerna, där det alltså har legat i mer än 20 år. Eller såg han kanske nyliberalt på saken? Många nyliberaler menar ju att gamla och sjuka ska klara sig på egen hand genom att då det behövs ha försäkrat sig. Om ej, skall anhöriga, vänner eller välgörenhet träda till.

Kommunalrådet skriver: Bertil Lehman angriper mig i en märklig insändare (21/9) där han dels skjuter in sig på att mitt parti, enligt honom, blivit nyliberalt och dels tydligen inte skall följa lagar och föreskrifter. Lehman blandar också in rena lögner i sin insändare. Söderhamns kommun har inte sett till att vi satsar några 72 miljoner kronor på att köpa vindkraftverk utanför Kalmar!

Vad nyliberal ideologi är för något skall jag förklara för kommunalrådet i ett kommande inlägg. Jag tror att fler behöver veta. Socialdemokraterna har nämligen alltsedan senare delen av 80-talet nyliberala inslag i sin politik. Ett av nyliberalernas tre viktigaste inslag är privatisering av s.k. offentlig verksamhet och socialdemokraterna hann med att privatisera en hel drös av offentligt ägande innan de slutgiltigt fick lämnade rollen som statsbärande parti.

När jag en gång i tiden anslöt mig till det som då hette Högerpartiet, så var det partiet absolut emot privatisering av t.ex. post, telegraf (som det då hette) och järnvägstrafik. Televerket (f.d. Telegrafverket) omvandlades till aktiebolag 1993 och heter numera Telia. SJ bolagiserades 2001. I båda fallen av socialdemokratiska regeringar och med känt resultat. De nyliberala inslagen började visa sig i 1980- och 90-talens ”tredje vägens politik” med Kjell-Olof Feldt som finansminister.

Jag är mycket tydlig när jag, för den fullt ut läskunnige, anmärker på att kommunen under en följd av år (Kurirens uppgift) otillbörligt tillskansat sig statsbidrag. Jag framhåller dessutom att äldreomsorg, t.ex. hemkörning av mat till gamla är ett kommunalt ansvar. Det senare fick tydligen kommunalrådet klart för sig efter intervjun med Kuriren, då han sade: ”Jag kan bara beklaga att det blev så och att vi har gjort fel. Han stoppade alltså plötsligt all hemkörningen av mat. Man skulle invänta ansökningar och omvårdnadsnämndens bedömning av det vidare behovet och beslut innan den återupptogs. Lyckligtvis verkar det hela nu ändå fungera. Hans nyliberalt färgade beslut neutraliserades tydligen genom att butikerna ställde upp ekonomiskt ideellt (alltså nyliberalt) under nästan en månad.

Vilka lögner kommunalrådet kan beslå mig med vet jag inte, men kan misstänka de 72 miljoner, som beslutats till vindkraftverk utanför Kalmar. Det var från min sida ett citat från Kurirens referat av fullmäktigebeslutet där de två att-satserna nedan antogs:

att anslå investeringsmedel motsvarande 57,6 Mkr till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden för inköp av del i vindkraftverk

att föreslå Faxeholmen AB att tillsammans med kommunen delta i inköp av vindkraftverk till en beräknad investering om 14,1.

Summerat blir beloppet 71,7 miljoner och Kurirens kommentator hade avrundat till 72. Faxeholmens AB ägs av kommunen. Man kan naturligtvis ta för givet att socialdemokraterna förankrat det hela i Faxeholmens styrelse, innan KF får ta ett sådant beslut. Såväl jag som Kuriren inser naturligtvis det meningslösa i att inte se att-satserna ovan som ett beslut av kommunfullmäktige. Vissa människor läser naturligtvis kritik som en viss potentat läser bibeln.

I KF argumenterade kommunalrådet varmt för beslutet och påstod, enligt Kuriren; att det skulle visa sig mycket lönsamt för kommunen. Att det skulle bli särskilt lönsamt för tysk vindkraftsindustri nämnde han väl inte. Inte heller att svenska elförbrukare skulle subventionera affären med höga elavgifter.

Jag skrev: För att bromsa butikers och människors flykt från glesbygd har riksdagen infört ett statsbidrag för hemkörning av mat till gamla och sjuka. Bidraget är naturligtvis villkorat, så att avståndet till butiken skall vara minst två km. Söderhamn har under lång tid tagit ut detta bidrag även för dem som bor i innerstaden, en majoritet. Om av okunnighet eller som fusk med statsbidrag måste jag låta vara osagt?

Någon, politiker eller tjänsteman, vet rimligen svaret och jag kommer att begära ett besked.

Kommunalrådet svarade: Söderhamns kommun ska precis som alla andra följa lagar och förordningar. Hemsändningsbidraget är enbart ett glesbygdsstöd och ges till butiker för att värna service i glesbygd. När behov finns hos medborgare att få hjälp med handling så kan det ges efter biståndsbedömning av omvårdnadsnämnden.

En ren upprepning således av vad jag just påpekat i min ”märkliga” insändare.

Kommunalrådet avslutar sitt svar med några av politikernas vanliga partidogmer, som lite analysförmåga får att framstå som bara fåniga bl.a. då de ofta omfattas av samtliga partier.

Jag återkommer alltså om nyliberalismens avgrund, nästan i klass med kommunismens.


Posted by Picasa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar