fredag 24 oktober 2014

Söderhamn rekordkommun?


Jag vet inte om det är rekord men om inte, så är det nog nära rekord i turistresor för kommunpampar? Rubriken i Söderhamns-Kuriren är ”Kommuntoppar i Sydafrika”. Kommunen har sedan 2006 ett utbytesprojekt med Ugu District i Sydafrika. Ugu District är väl närmast att jämföra med en svensk region, t.ex. Gävleborg. Det rör sig om sådär 725 000 innevånare på 5047 km2 och uppdelat i sex kommuner.

Landet är ett vida känt subtropiskt turistparadis, dock inte för vanliga svenskar det ligger för avlägset. Östra sidan utgörs av kusten mot Indiska oceanen och där ligger de moderna städerna Port Shepstone på Hibiskuskusten, Pennington, Margate och Scottburgh. Livsstilen är här modern och behaglig med livskraftiga industrier och höga hus. Golfbanorna är vida berömda. Strax norrut ligger den stora hamnstaden Durban.

Söderhamn är en liten kommun stadd i avveckling snarare än utveckling, något som en hel del innevånare inte vill inse. Man har gnetat på i samma gamla spår från brukstiden, alltmedan den ena industrin efter det andra har flyttat ut eller lagts ned. Kommunledningen, varken den politiska eller administrativa, är kompetent att föra kommunen framåt uppåt enligt min enkla uppfattning.

– Varför är det viktigt för en liten kommun att delta i internationellt arbete, frågar reportern?
– Jag vill påstå att det är väldigt viktigt för att få nya kunskaper om vår omvärld. Särskilt de elevutbyten vi har är utomordentligt bra, svarar KR.
Det är inget svar på frågan, som ställts med anledning av kommunalpamparnas turistresa. Det skulle vara rent löjeväckande, om det inte vore så att resan bekostas av oss skattebetalare delvis via EU:s miljardrullning. Den kostar 2014 oss svenskar 37,7 miljarder kronor av vilka 12,4 återförs, för att bl.a. användas till t.ex. kommunala politikers och tjänstemäns till tjänsteresor maskerade turistande.

Den nuvarande resan, liksom resten av projektet, finansieras med EU-pengar, läser jag.
– Det är en förutsättning för att vi som liten kommun ska kunna delta i ett internationellt arbete, säger Sven-Erik Lindestam. Jag tror honom inte! EU lämnar efter ansökan bidrag till projekt som man anser sig kunna godkänna och då knappast till kommunalpampars turism. Kommunens revisorer bör syna den här historien grundligt och kommunens innevånare bör delges en reseberättelse med resultatredovisning. Jag är övertygad om att den ges plats i Söderhamns-Kuriren, framförallt bör den införas på kommunens hemsida.

Där kan man om man önskar sig något att skratta åt alternativt ilskna till över, läsa om Internationell strategi, Söderhamns kommun. Jag citerar:
Syfte
Syftet med Söderhamns kommuns internationella arbete är att bidra till att uppnå de strategiska mål som är uppsatta för perioden 2012 – 2015. Det internationella arbetet ska ses som ett verktyg för verksamhetsutveckling och ska bidra till att utveckla kommunen genom att skapa arbetstillfällen, möjliggöra investeringar och skapa en hög livskvalitet. Syftet är också att det internationella arbetet ska skapa ett mervärde för kommunens invånare.

Mål
□ De internationella kontakterna skall bidra till ökad förståelse mellan människor och kulturer samt ge barn och ungdomar möjlighet att intressera sig i de internationella frågorna.
□ Fler projektinitiativ med internationella partners ska tas och vi skall i större utsträckning tillvarata möjligheten att söka finansiering från EU:s fonder och program inom perioden 2014 – 2020.
□Fler internationella aktiviteter skall genomföras, detta genom exempelvis deltagande i europeiska nätverk, konferenser och projekt. …

Arbetssätt
Det finns många möjligheter att samverka med andra städer, kommuner och regioner i Europa. Exempelvis erbjuder EU:s fonder och program en rad möjligheter till ekonomiskt stöd. Söderhamns kommuns internationella arbete ska vara styrt av de mål och behov som fastställts i kommunen, präglas av nyfikenhet och samtidigt vara målinriktat, såväl vid studiebesök som vid medverkan i projekt. …

Uppföljning
Varje förvaltning ansvarar för att det internationella arbetet rapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Rapporteringen skall innehålla:
□ Pågående EU-projekt och andra internationella projekt
□ Övrigt internationellt arbete
□ Effekter på verksamheten.
För att tydliggöra det internationella arbetet och visa på lärdomarna ska en sammanställning med goda exempel göras årligen. Detta görs av den internationella samordnaren (Projektkontoret) i samarbete med förvaltningarnas internationella kontaktpersoner. Strategin för internationellt samarbete gäller från september 2012 – 2015.

Storhetsvansinne? Den lilla svenska kommunen påminnande om 1930-talets gulliga municipalsamhällen. Men nu i stor omfattning alldeles tydligt styrd av sina tjänstemän i någon sorts samarbete med ”makthavande” politiker i nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige.

En kommun med vänorter (resemål för ”pampar”) i Ungern, Polen, Estland, Norge och Finland. Dessutom ett ”samarbete” med Ugu District vid södra Sydfrikas östkust. (Trönö i Söderhamn har dessutom ett alldeles eget samarbete med Brin Novolok söder om Arkhangelsk.) Den omvärld Sven-Erik Lindestam talar om finner jag i första hand i de Nordiska länderna.

Ingen kan inbilla mig att det här samarbetet inte kostar oss Söderhamnare något. Därmed inte sagt att Söderhamn skall vara utan vänorter och inte samarbeta med internationella nätverk för kommuner. Men varför försöka inbilla oss att det grumligt motiverade samarbetet med Ugu District är så värdefullt för oss söderhamnare? Ja, kanske är söderhamnare i allmänhet mer lättlurade än andra? Är det kanske snart tid att också inrätta en utrikesnämnd med utrikesförvaltning för Söderhamn?

Kommunalrådet anser alltså att Söderhamns kommun skall syssla med internationellt arbete, något som inte var tillåtet för kommunerna enligt kommunallagen, då jag i slutet av 60-talet gav mig in i kommunalpolitiken. Men det är ju länge sedan. Jag konstaterar i alla fall att det finns stora brister i kommunens egen verksamhet.

Självklart är det värdefullt för en skolklass, att som ett led i utbildningen får tillfälle att besöka fjärran land. Alldeles särskilt säkert för en skolklass från Sydafrika, men också för den enstaka svenska skolklass som verkligen får studera ett meningsfullt urval av Sydafrikanskt liv.

En stor fråga är nu: Var kan vi medborgare ta del av de här resedeltagarnas reserapport? Eller har de inte inhämtat några som helst nya kunskaper som kan komma medarbetare och medborgare i Söderhamn till godo?

Utlandsresor till ”Långtbortistan” kunde kommunpolitiker förr ordna först efter att man bildat ett kommunalt bolag, som kunde hemlighålla sina ”affärsresor”. Heder åt media, som snokar reda på och offentliggör sådant här. Jag vill gärna, som en av kommunens medborgare, veta lite mer om vad resan kan ha givit kommunalrådet, kommunchefen, Söderhamn Näras vd och medborgarna i Söderhamn? Och, var det värt kostnaderna för resan?

Dagens rubrik i Söderhamns-Kuriren är Fortsatt kris för omvårdnadsnämnden. Det handlar om att trots ett tilläggsanslag på 12 miljoner kronor vardera till omvårdnadsnämnden och socialnämnden, så redovisar omvårdnadsnämnden idag ett kostnadsläge 7,1 miljoner kr över budgetbeloppet.

När nämnden fick ”extrapengarna” fanns ett sparkrav på 3 miljoner med och det har man genomfört. ”Nu handlar det om att lägga ner verksamhet, eller få en utökad budgetram säger Katarina Hedberg, omvårdnadsnämndens ordförande, som borde anta mitt förslag nedan. Observera att jag skriver om en liten kommun där en del människor anser att man skall bygga en inomhus evenemangsarena för ett bandylags behov till miljonkostnader, även sedan årliga sådana kostnader.

Kanske borde kommunen söka bidrag hos EU till sin egen äldreomsorg också eller se till att ”pamparna” ett par gånger årligen ställer upp i hemtjänsten då det är brist på personal p.g.a. att någon hemvårdare insjuknat? Jag undrar om ledamöterna i Social- och Omvårdnadsnämnderna någon gång gjort så för att bättre förstå hur personalen arbetar?

Jag har ett bra förslag!
Kommunalrådet, ett par representanter från vardera majoritet och opposition i omsorgsnämnden samt för omsorgsförvaltningen genomför en studieresa till den välskötta kommunen Haninge strax söder om Stockholm. Där besöker man kommunens äldreförvaltning och får många värdefulla tips om hur äldreomsorgen bör skötas. En sådan studieresa ger säkert betydligt mer och för en bråkdel av kostnaden för sju personers resa till Sydafrika.

I ett kommande inlägg skall jag göra några jämförelser mellan hur äldreomsorgens politiker och förvaltningar uppenbarligen tänker i de här båda kommunerna. (Om man nu kan använda ordet tänka i det ena fallet?) Det kan bli spännande bl.a. därför att Haninge styrts av Moderaterna i samverkan med Folkpartiet. Hur det blir kommande valperiod förhandlar man fortfarande om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar